چهل سوال تستی فارسی سوم / فصل پنجم ُ با ۲۰ سوال جدید

۱- قالب شعر « دور اندیشی » چیست ؟          سؤالات تستی فارسی سوم / فصل پنجم ( با  بیست سوال جدید )

        1- قصیده                                2- غزل                     3- مثنوی                  4- قطعه

2- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟       1- آزادگان : نجیب زادگان ، جوانمردان                        2- به سر در آمدن : با سر به زمین خوردن

      3- پویه کردن : دویدن                                                 4- شرمسار : خجالت

3-  معنی دقیق این عبارت چیست ؟  « بر وجهی که در متقدّم طعن نکند »

    1- قبل از تمام شدن سخن نفر قبلی سخن نگوید                                2- باعث ناراحتی دیگران نشود

   3- از دیگران عیب جویی و غیبت نکند                              4- باعث سرزنش شخص قبلی نشود

4- معنای درست هر یک از واژه های « معیشت ، خصم ، خوض نمودن » به ترتیب کدام گزینه است ؟    1- خوش گذرانی ، کینه ، فضولی   2- زندگی ، دشمن ، اندیشیدن

   3- وسیله ی گذراندن زندگی ، نفرت ، سرک کشیدن          4- هم نشینی ، دشمن ، ترسیدن

5- معنی واژه ی مشخص شده در کدام گزینه نادرست است ؟     1- شر نخواهی بد بگذار : ترک کن     2- کسی که پند نشنود او خود اوفتد : سرش به سنگ می خورد

    3- از جای تهمت زده بپرهیز : مشکوک             4- داد ده تا داد یابی : بخشش

 6- ساختمان فعل کدام گزینه مانند بقیه نیست ؟

   1- جگر ها خون شود تا یک نهالی باررور گردد      جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

   2- گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن      این تندی و تیزی و پریدن ز کجا خاست

   3- غم فرزند و نان و جامه و قوت         باز دارد ز سیر در ملکوت   4- کودکی از جمله ی آزادگان     رفت برون با دو سه همزادگان

7- کدام گزینه غلط است ؟

    1- در داستان های کهن نتیجه گیری در آغاز ، میانه یا پایان داستان بیان می شده است

    2- آثار بزرگی چون لیلی و مجنون ، شاهنامه ، مثنوی و منطق الطیر از داستان های منظوم هستند .

    3- در اغلب داستان های امروزی هدف نویسنده در پایان داستان بیان می شود و یا به عهده ی خواننده واگذار می گردد

    4- عمده ی داستان های کهن به شعر بوده است و در روزگار ما بیش تر داستان ها به نثر هستند .

8- کدام گروه از لغات ، هم خانواده هستند ؟   1- تهمت ، اتهام ، وهم                      2- واقعه، وقوع ، عواقب               3- طالب ، باطل ، مطلوب                  4- تحمل ، محمول ، محلات

9- در کدام بیت « فعل » به شکل کهن ( تاریخی ) به کار رفته است ؟

    1- امشب فضای خانه ی دل سبز و دیدنی است         در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است

    2- بشنو از نی چون حکایت می کند        وز جدایی ها شکایت می کند

    3- تا توانی دلی به دست آور        دل شکستن هنر نمی باشد

  4- می کوش به هر ورق که خوانی       تا معنی آن تمام دانی

10-  مفهوم بیت « دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود » در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- اگر عاقل بود خصم تو بهتر                       2- دوست آن باشد که گیرد دست دوست

     3- بر زمینت می زند نادان دوست                 4- دشمن دانا به از نادان دوست

11- در کدام گزینه شبه جمله بیش تری به کار رفته است ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند     راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد      چون تمام غریبان تو را می شناسند

     3- زنهار تا توانی اهل نظر میازار           دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

     4- حافظ به ادب باش که واخواست نباشد      گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

12- در کدام بیت تخلص نیامده است ؟

   1- بر آستانه ی تو خاک شد سر جامی     چه می کشی قدم از خاک آستانه ی خویش

   2- عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند     داستانی است که بر هر سر بازاری هست

   3- زهد نظامی که طریقی خوش است      زیر نشین علم زرکش است

   4- چه خوش گفت فردوسی پاکزاد       که رحمت بر آن تربت پاک باد

13-نام نویسنده ی کدام کتاب درست نیست ؟      1- سعدالدین وراوینی ( مرزبان نامه )             2- عطار ( منطق الطیر )      3- نظامی ( خسرو و شیرین ) 4- عنصر المعالی کیکاووس ( الهی نامه )

14- در بیت « جان بی جمال جانان میل جهان ندارد / هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد » کدام آرایه وجود ندارد ؟     1- جناس                 2- تلمیح   3- واج آرایی              4- تضاد

15- در کدام بیت به ترتیب فعل « مضارع التزامی » و « مضارع اخباری » آمده است ؟

    1- سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را    اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد

    2- درخت تو گر بار دانش بگیرد                     به زیر آوری چرخ نیلوفری را

    3- خداوند تدبیر و فرهنگ و  هوش       نگوید سخن تا نبیند خموش

    4- نام نیکو گر بماند ز آدمی     به کزو ماند سرای زرنگار

16- داستان های کدام کتاب به صورت نثر است ؟     1- شاهنامه ی فردوسی              2- منطق الطیر عطار    3- خسرو و شیرین نظامی4- کلیله و دمنه نصراله منشی

17- معنای کدام گزینه با اضافه شدن پیشوند تغییر نکرده است ؟       1- آمد ، در آمد                2- افراشت ، بر افراشت 3- داشت ، برداشت     4- خورد ، بر خورد

18- به واژه هایی که هم ریشه هستند و با هم ارتباط معنایی دارند ................... می گویند .     1- هم آهنگ      2- هم خانواده3- هم آوا               4- هم معنا

19- کدام گزینه در مورد حافظ درست نیست ؟      1- دیوان او سرشار از آموزه های عرفانی و حکمت الهی است      2- در قرن هشتم می زیسته است

    3- دیوان او شامل قصیده و قطعه است                           4- لسان الغیب یکی از القاب اوست

20- کلبه احزان شود روزی گلستان ، یعنی .....    1- کلبه به گلستان تبدیل می شود  2- کلبه ی غم و اندوه ویران می شود

    3- گلستان جای کلبه ی احزان است                4- غم ها به شادی تبدیل می شود و صبر پایان می یابد .

  

21- همه ی گزینه ها جز گزینه ی ...................... هم خانواده هستند     1- وقوف              2- واقف                    3- توقیف  4- موافقت

 22- چه کسی پیش پدر کودک رفت ؟       1- دشمن او                          2- دوست او                               3- همسالانش             4- کسی نرفت

23- دوست کودک بعد از حادثه چه گفت ؟       1- باید پدر او را خبر کرد                  2- او را از بین برد       3- او را ته چاه انداخت      4- او را رها کنیم

24 - کدام بیت در مورد نادانی نیست ؟         1- ز مُرده بتر ، هر که نادان بود     همه زندگانیش زندان بود

        2- شمعی که بود ز روشنی دور       ندهد به چراغ دیگری نور         3- طلب کردم زدانایی یکی پند       مرا فرمود : با نادان مپیوند

         4- مهر ابله ، مهر خرس آمد یقین        کین او مهر است و مهر اوست کین

25- کدام مصدر با اضافه کردن پیشوند هم ، تغییر معنی نداده است ؟      1- افراشتن ( بر افراشتن )      2- نشستن ( بر نشستن )   3- آمدن ( بر آمدن )    4- خوردن ( بر خوردن )

26- کدام گزینه از آثار « نظامی گنجوی » است ؟        1- کلیله و دمنه                     2- قابوس نامه                             3- بهارستان               4- مخزن الاسرار

27- کدام کلمه ، مرکّب است ؟       1- شرمسار                     2- دور اندیش                            3- پویه                     4- نادان

28- نگارش کدام واژه صحیح تر است ؟           1- املاء                           2- انشاء                                    3- امضا                                     4- اجراء

29- در کدام مصراع « مخفّف » به کار نرفته است ؟        1- رفت برون با دو سه همزادگان                             2- آن که و را دوست ترین بود گفت

       3- دشمن او بود از ایشان یکی                                      4- گفت همانا که درین همرهان

30- کدام لغت غلط معنی شده است ؟        1- طعن : سرزنش                       2- استراق سمع : دزدی کردن        3- خوض نمودن : در امری اندیشیدن 4- متقدّم : پیشین

31- کدام عبارت درست معنی نشده است ؟

        1- فراخ دلی خواهی تن آسانی را بگذار : اگر آسودگی خیال و پُر دلی را می خواهی تنبلی و سستی را کنار بگذار  ( رها کن )                        2- در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوض ننماید : وقتی دو نفر در حضور او گفت و گو می کنند بدون اجازه آنان به سخنانشان گوش ندهد

       3- وقوف خود را بر آن اظهار نکند : آگاهی خود را بر آن موضوع آشکار نکند

      4- از جای تهمت زده پرهیز کن : به کسی تهمت نزن

32- مؤلّف کدام کتاب نادرست است ؟        1- کیمیای سعادت از احمد غزالی                              2- اخلاق ناصری از خواجه نصیر الدین توسی

       3- قابوس نامه از عنصر المعالی کیکاووس        4- الهی نامه از خواجه عبدالله انصاری

33- هم خانواده ی کدام کلمه ، غلط است ؟         1- تهمت ( اتهام )                         2- وقوف ( موافق )                      3- خصم ( مخاصمه)      4- سبقت ( مسابقه )

34- قالب شعری درس « پرتو امید » چیست ؟        1- قصیده                  2- غزل                     3- مثنوی                  4- قطعه

35- کدام توضیح نادرست است ؟     1- یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور : آرایه ی تلمیح

    2- هان مشو نومید چون واقف نه ای از سرّ غیب : تلمیح به آیه ی :  « و عِندَهُ مفاتح ُ الغیبِ لا یعلمها الا هو .» ( 6/ 59 )   3- دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت        دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور : آرایه ای ندارد

     4- ای دل ، ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند     چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور : آرایه تشبیه و تلمیح

36- همه ی لغات درست معنی شده اند به غیر از :  1- دل بد مکن : واهمه نداشته باش و قطع امید مکن2- گردون : چرخ ، آسمان     3- مُغیلان : گیاه خاردار4- وِرد : ورود

37- تخلّص چیست ؟

       1- نامی معمولاً غیر از نام اصلی شاعر که او برای خود بر می گزیند ودر شعر به ویژه آخر غزل یا قصیده می آورد       2- بیتی که در آن ، شاعر اسم خود را ذکر می کند

       3- ذکر کردن شاعر ، نام شاعرانه ی خود را در شعر       4- همه ی موارد

38- کدام گزینه هم شبه جمله دارد هم تضمین :

       1- زینهار از رفیق بد زنهار      و قنا ربنا عذاب النار        2- چو آینه نور خیز گشتی احسنت     چون ارّه به خلق تیز گشتی احسنت

            در کفش ادیبان جهان کردی پای      غوره نشده مویز گشتی احسنت

        3- ای کاش شود خشک بُن تاک و خداوند     زین مایه  شر،حفظ کند نوع بشر را         4- عجب آن دلبر زیبا کجا شد / عجب آن سرو خوش بالا کجا شد     .

39- کدام گزینه شبه جمله نیست ؟  1- هان       2- آی                       3- مخور    4- دریغ و درد

40-  در بیت « پای چو در راه نهاد آن پسر / پویه همی کرد و در آمد به سر » نهاد جمله کدام است ؟    1- پای                                2- راه       3- آن پسر   4- پویه

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه سی ام بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 21:42 |

                                                                                                                                                اندر فواید خموشی در آیینه ی اشعار                                                                                                                                                                        انتخاب : تیمور     رضایی

پشیمان ز گفتار دیدم بسی                   پشیمان نگشت از خموشی کسی

آدمی مخفی است در زیر زبان                  این زبان پرده است بر درگاه جان

مگو راز    دلت    با    هر کسی     باز              که  در   دنیا     نیابی      محرم     راز

چه گویم که ناگفتنش بهتر است                    زبان در دهان پاسبان سر است

بس سر که فتاده ی زبان است                         با یک نقطه زبان زیان است

مرد خاموش در امان خداست                               آدمی از زبان خود به بلاست

سخن تا نگویی بر آن دست هست                        چو گفته شود یابد او بر تو دست

سخن   تا نگویی       بود  زیر  پای                         چو گفتی ورا     بر سر تست جای

گر خبر داری ز حیّ لایموت                                      بر دهان خود بنه مهر سکوت

هر که می خواهد که باشد در امان                             مهرمی باید نهادن بر دهان

ضمیر دل خویش منمای زود                                        که هر گه که خواهی توانی نمود

اگر طوطی زبان می بست در کام                               نه خود را درقفس می دید و نه دام

مگو ناگفتنی در پیش اغیار                                        نه با اغیار با محرم ترین یار

جواهر به گنجینه داران سپار                                         ولی راز را خویشتن پاس دار

بسیج سخن گفتن آنگاه کن                                          که دانی که در کار گیرد سخن

تو را خاموشی ای خداوند هوش                                     وقار است و نا اهل را پرده پوش

ندهد مرد هوشمند جواب                                               مگر آن گه کزو سؤال کنند

اگر جز تو داند که رأی تو چیست                                        بر آن رأی و دانش بباید گریست

تا مرد سخن نگفته باشد                                                  عیب و هنرش نهفته باشد

اگر مردی زبان خود نگهدار                                                 ز کذب و غیبت و بهتان و آزار

خاموشی به که ضمیر دل خویش                                          با کسی گفتن و گفتن که مگوی

ای سلیم آب ز سر چشمه ببند                                       که چو پر شد نتوان بستن جوی

تو پیدا مکن راز دل بر کسی                                             که او خود بگوید بر هر کسی

ندهد مرد هوشمند جواب                                                مگر آن گه کزو سؤال کنند

به پای شمع شنیدم ز قیچی پولاد                                      زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

ای زبا ن هم آتش و هم خرمنی                                            چند این آتش در این خرمن زنی

ای زبان ، هم گنج بی پایان تویی                                          ای زبان هم رنج بی درمان تویی

مزن بی تأمل به گفتار دم                                                       نکو گو اگر دیر گویی چه غم

صرّاف سخن باش و سخن بیش مگوی                                چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی

کم گویی و گزیده گوی چون  در                                            تا ز اندک تو جهان شود پر

به نطق آدمی بهتر از دوّاب                                                 دو لب بسته به ، گر نگویی صواب

سخندان پرورده پیر کهن                                                   بیندیشد آنگه بگوید سخن

سخن آن گه گو ، چه با دشمن چه با دوست                           که هر کو بشنود ، گوید که نکوست

چون نداری مایه از لاف سخن خاموش باش                  خنده رسوا می کند ، آن پسته ی بی مغز را

چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی                                کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی

دادند دو گوش و یک زبانت دادند                                           یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

هر که خاموش است ، عقلش کامل است                       پر سخن گفتن نشان جاهل است

چه نیکو داستانی زد یکی دوست                                 که خاموشی ز نادان سخت نکوست

اگر چه پیش خردمند خاموشی ادب است               به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی

دو چیز طیره ی عقل است  دم فروبستن                 به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

زبان درکش ای مرد بسیار دان                                 که فردا قلم نیست بر بی زبان

ز زخم سنان پیش زخم زبان                                      که این تن کند خسته و آن روان

ولی آنجا که باشد جای گفتار                                       خموشی آورد صد نقص در کار

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 20:5 |

آزمون املا ، فصل پنجم / فارسی سوم

1-     املای کدام کلمات با توجه به معنی آنها نادرست است ؟

الف- تهمت : افترا                    ب- انتها : پایان                ج- معیشت : زندگی

د- عطا : بخشش                     ه- خسم : دشمن              و- تفسیل : بلندی

2- با توجه به معنی ، حروف افتاده ی کلمات زیر را کامل کنید .

الف- اگاهی : و.... و ....               ب- پیش دستی : ...... ب...... ت

ج- سرزنش:..... ﻌن                              د- گفتگو : ﻤ- ....... اوره

3-کدام گزینه به معنی « در امری اندیشیدن » صحیح است ؟

الف- غوض نمودن                   ب- خوض نمودن  ج- خوظ نمودن                د- خوز نمودن

3-     املای کدام گزینه در معنی « دزدیده گوش دادن » درست است ؟

الف- اصتراق سمع           ب- استراق صمع               ج- استراغ سمع                د- استراق سمع

4-     شکل صحیح کلمه ی افتاده را از داخل پرانتز انتخاب کنید .

1-     کلبه ی .................. شود روزی گلستان غم مخور ( احزان ، اهزان ، احضان ، اهذان )

2-     از رفتن به جاهای بد گمان و مشکوک ............... باش ( بر هذر ، برحزر ، برهزر ، بر حذر )

3-     بر خاک بیفتاد و ................. چو ماهی ( بغلتید ، بغلطید )

4-   در ................... کهن سالی و ............... کار ایام جوانی پیشه کرده ای ( موصم ، فرتوطی / موسم ، فرتوطی / موسم ، فرتوتی / موصم ، فرتوتی )

5-     چه جای این ............... و هوس باطل است ؟ ( حرس ، حرص ، هرص ، هرس )

فصل ششم

1-     کلمه ی مناسب را انتخاب کنید

الف- کودکان در کوچه ها و میدان های خاکی شهر ................. بازی می کردند ( توس ، طوس )

ب- همه جا سخن از هوش و ................. و زیرکی او بود ( فراصت ، فراست )

ج- هیچ گاه در ................ تو آثار خستگی نمی بینم ( رخصار ، رخسار )

د- سپس از جای ............ و دوست بیمار را ترک کرد( برخاست ، برخواست )

ه- موسیقی و نور به فضا سازی و .............. بهتر صحنه ها و مفاهیم کمک می کند ( الغای ، القای )

و- در ............... رنگ لباس اشقیا سرخ و رنگ لباس ................... سبز است ( تعزیه ، اولیا / تعذیه ، اولیا / تأزیه ، اولیا / تأذیه ، اولیا )

ز- باید شرایطی فراهم شود تا شما به آسانی بتوانید ................... تهیه کنید ( بلیط ، بلیت )

2- با توجه به معنی ، کلمه را کامل کنید ؟

الف- خشکسالی : ﻗﺤ....ی                  ب- عبادتگاه : ....ـومعه                   ج- دزد : ....رّار

د- نزدیک : .....ریب              ه- ناله و زاری :جز......                     و- بریده : مق......ع

3- کدام یک از ترکیبات غلط است ؟

محضر استاد ؛ بحص و مناظره ، ضرفی سیمگون، ضلال و سایه ، کلماتی مقطع ، تن بی رمق ، تأثیر گزاری ، علاقمندی و اشتیاق ، مقرّبان آسمان ، ستاره گان کهکشان ها

4- کدام گزینه به معنی « جرئت و شهامت » است ؟

الف- ذهره             ب- زهره             ج- ظهره             د- ذحره

 

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در چهارشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 19:48 |

1-    قالب شعر « دور اندیشی » چیست ؟             سؤالات تستی فارسی سوم / فصل پنجم

        1- قصیده             2- غزل          3- مثنوی                 4- قطعه

2- کدام لغت ، غلط معنی شده است ؟

      1- آزادگان : نجیب زادگان ، جوانمردان          2- به سر در آمدن : با سر به زمین خوردن

      3- پویه کردن : دویدن                              4- شرمسار : خجالت

3- چه کسی پیش پدر کودک رفت ؟

      1- دشمن او            2- دوست او              3- همسالانش             4- کسی نرفت

4- دوست کودک بعد از حادثه چه گفت ؟

       1- باید پدر او را خبر کرد               2- او را از بین برد        3- او را ته چاه انداخت      4- او را رها کنیم

5- کدام بیت در مورد نادانی نیست ؟

        1- ز مُرده بتر ، هر که نادان بود     همه زندگانیش زندان بود

        2- شمعی که بود ز روشنی دور       ندهد به چراغ دیگری نور

         3- طلب کردم زدانایی یکی پند       مرا فرمود : با نادان مپیوند

         4- مهر ابله ، مهر خرس آمد یقین        کین او مهر است و مهر اوست کین

6- ساختمان فعل کدام گزینه مانند بقیه نیست ؟

   1- جگر ها خون شود تا یک نهالی باررور گردد      جگر ها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد

   2- گفتا عجب است این که ز چوبی و ز آهن      این تندی و تیزی و پریدن ز کجا خاست

   3- غم فرزند و نان و جامه و قوت         باز دارد ز سیر در ملکوت

   4- کودکی از جمله ی آزادگان     رفت برون با دو سه همزادگان

7- کدام گزینه غلط است ؟

    1- در داستانه های کهن نتیجه گیری در آغاز ، میانه یا پایان داستان بیان می شده است

    2- آثار بزرگی چون لیلی و مجنون ، شاهنامه ، مثنوی و منطق الطیر از داستان های منظوم هستند .

    3- در اغلب داستان های امروزی هدف نویسنده در پایان داستان بیان می شود و یا به عهده ی خواننده واگذار می گردد

    4- عمده ی داستان های کهن به شعر بوده است و در روزگار ما بیش تر داستان ها به نثر هستند .

8- کدام گروه از لغات ، هم خانواده هستند ؟

   1- تهمت ، اتهام ، وهم           2- واقعه، وقوع ، عواقب          

3- طالب ، باطل ، مطلوب            4- تحمل ، محمول ، محلات

9- در کدام بیت « فعل » به شکل کهن ( تاریخی ) به کار رفته است ؟

    1- امشب فضای خانه ی دل سبز و دیدنی است         در فصل زرد رنگ بهاران گرفته است

    2- بشنو از نی چون حکایت می کند        وز جدایی ها شکایت می کند

    3- تا توانی دلی به دست آور        دل شکستن هنر نمی باشد

  4- می کوش به هر ورق که خوانی       تا معنی آن تمام دانی

10-  مفهوم بیت « دشمن دانا که غم جان بود / بهتر از آن دوست که نادان بود » در کدام گزینه نیامده است ؟

     1- اگر عاقل بود خصم تو بهتر           2- دوست آن باشد که گیرد دست دوست

     3- بر زمینت می زند نادان دوست      4- دشمن دانا به از نادان دوست

11- در کدام گزینه شبه جمله بیش تری به کار رفته است ؟

     1- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند     راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار

     2- اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد      چون تمام غریبان تو را می شناسند

     3- زنهار تا توانی اهل نظر میازار                 دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده

     4- حافظ به ادب باش که واخواست نباشد      گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

12- در کدام بیت تخلص نیامده است ؟

   1- بر آستانه ی تو خاک شد سر جامی     چه می کشی قدم از خاک آستانه ی خویش

   2- عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند     داستانی است که بر هر سر بازاری هست

   3- زهد نظامی که طریقی خوش است      زیر نشین علم زرکش است

   4- چه خوش گفت فردوسی پاکزاد       که رحمت بر آن تربت پاک باد

13-نام نویسنده ی کدام کتاب درست نیست ؟

     1- سعدالدین وراوینی ( مرزبان نامه )            2- عطار ( منطق الطیر )

     3- نظامی ( خسرو و شیرین )                     4- عنصر المعالی کیکاووس ( الهی نامه )

14- در بیت « جان بی جمال جانان میل جهان ندارد / هر کس که این ندارد حقا که این ندارد » کدام آرایه وجود ندارد ؟

     1- جناس              2- تلمیح        3- واج آرایی    4- تضاد

15- در کدام بیت به ترتیب فعل « مضارع التزامی » و « مضارع اخباری » آمده است ؟

    1- سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را    اجتماع دوستان یک دلم آمد به یاد

    2- درخت تو گر بار دانش بگیرد                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را

    3- خداوند تدبیر و فرهنگ و  هوش       نگوید سخن تا نبیند خموش

    4- نام نیکو گر بماند ز آدمی     به کزو ماند سرای زرنگار

16- داستان های کدام کتاب به صورت نثر است ؟

    1- شاهنامه ی فردوسی                   2- منطق الطیر عطار     3- خسرو و شیرین نظامی        4- کلیله و دمنه نصراله منشی

17- معنای کدام گزینه با اضافه شدن پیشوند تغییر نکرده است ؟

      1- آمد ، در آمد      2- افراشت ، بر افراشت  3- داشت ، برداشت      4- خورد ، بر خورد

18- به واژه هایی که هم ریشه هستند و با هم ارتباط معنایی دارند ................... می گویند .

     1- هم آهنگ          2- هم خانواده            3- هم آوا        4- هم معنا

19- کدام گزینه در مورد حافظ درست نیست ؟

     1- دیوان او سرشار از آموزه های عرفانی و حکمت الهی است

     2- در قرن هشتم می زیسته است

    3- دیوان او شامل قصیده و قطعه است           4- لسان الغیب یکی از القاب اوست

20- کلبه احزان شود روزی گلستان ، یعنی .....

    1- کلبه به گلستان تبدیل می شود      2- کلبه ی غم و اندوه ویران می شود

   3- گلستان جای کلبه ی احزان است     4- غم ها به شادی تبدیل می شود و صبر پایان می یابد .

+ نوشته شده توسط تیمو ررضایی در شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 21:0 |